Boodschappen van Isis

 
 
Geliefden,
 
Be prepaired,
Wees voorbereid want mijn energie komt met grote kracht naar beneden
en Ik heb jullie nodig om mijn energieveld juist te verankeren in de grote krachtcentra van de aarde,
die waarheen Ik jullie geleiden zal, zoals Vézelay, zoals Parijs en nog veel meer.
Geliefden, stem u vanaf nu regelmatig af op mijn energieveld en bereid u voor op dit werk.
Zuiver uw afstemmingsmechanismen en leer de tekenen te interpreteren op een juiste manier.
 
Wanneer mijn licht aan de hemel zal schijnen moeten jullie voorbereid zijn om deze meestertaken te volbrengen.
Leer u daarom verfijnen in afstemming, uw trillingsveld te verhogen door gezamelijke oefeningen en meditaties,
door geregeld mijn stem in u toe te laten.
Geliefden, de tijd van voltooing breekt nu aan.
Luister diep in uw hart naar mijn opdrachten
en ga dan over de weg die gezegend moet worden met heilig water.
 
Breng het water van mijn bron naar het heilige eiland midden in de Seine.
Leg hier de verbinding tussen het Heilig Land en het Heilige Eiland, het Ile de la Cité.
U bent hiervoor gedurende vele incarnaties voorbereid, u en uw vrienden.
Volbreng hier deze opdracht, volbreng hier dit werk.
 
Isis
 
©Lucia, 20 mei 2009
 
Lucia : “Dit energieveld toont zich in een visioen aan mij als een langwerpige Gouden Ark  die naar beneden komt en waarop de vleugels van Isis rusten, heel indrukwekkend.”
 
 
Oproep van Isis
 
Geliefden,
 
Gouden Licht komt nu naar de aarde, het komt voor hen die bereid zijn het te ontvangen.
Het schijnt en straalt zijn gouden licht over de koepel, de gouden koepel.
Verwelkom het met uw hart, want het bevat essentie,
essentie van goddelijk leven, essentie van groei, essentie van liefde.
 
Verwelkom deze nieuwe energie in uw hart, kinderen van de toekomst,
want het zal u bijstaan op uw tocht, de tocht die je zult volbrengen
en die je gekozen hebt voor je incarnatie.
Dit licht stroomt namelijk met een bepaalde trilling, die je ziel zal herkennen
en daardoor zal zij toestaan dat dit licht zich aanhecht aan haar wezen en er een complement mee vormt.
Het zal namelijk de capaciteit van je wezen verdubbelen,
zodat je beter in staat zult zijn de opgelegde opdrachten te vervullen.
 
Het is uw taak geliefden, om u dieper en dieper te ontwikkelen,
om af te dalen in de diepte, het zwarte, het onbekende.
De H.Moeder roept haar priester/essen terug bijeen.
Zij tooit zich met de donkere mantel vol schitterende sterren, gouden sterren.
Zij tooit jou met de diepte van haar wezen.
Zij roept, zij roept tot hen die kunnen horen.
 
Geliefden, de H.Moeder, u noemt haar Isis, komt naar u toe, haar gouden licht bereikt u nu.
Ga mee in haar energie en laat haar u leiden op deze weg,
die jouw weg is als priester/es van Isis.
Ik roep mijn geliefden terug bijeen.
Jullie dienden mij reeds vele malen.
Ik vraag u om nogmaals te dienen, om samen te komen
en mijn opdrachten te vervullen.
Ik stuur je op de juiste weg.
Mijn gouden licht raakt u nu aan en roept u op.
Kom je?
 
Isis
 
©Lucia, 29 mei 2009
 
 
Opening Vortex van Isis
15 augustus 2009
 
Geliefden,
Ik kom tot u op deze straal van Licht, Ik Ben Vrouwe Isis en
Ik kom tot u om deze bron te zegenen met mijn kracht, om deze Vortex te openen.
Ik open hem met mijn cosmische energie, deze is zeer krachtig en opent hier een veld van mijn energie,
een focuspunt van mijn liefdeskracht, een baken voor de mensen, voor de bewoners van de aarde.
Mijn geliefden, Ik Ben Vrouwe Isis en Ik zegen u,
Ik zegen u als priesteressen en priesters van mijn kracht.
In de komende tijd zal mijn energie sterk toenemen op aarde, dit zal duidelijk merkbaar zijn.
De aarde staat immers op de drempel van een cosmische inwijding
en Ik vraag jullie dan ook om jullie hierop voor te bereiden en om de aarde in dit transformatieproces te ondersteunen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn en daarom roep Ik mijn priesters en priesteressen terug bijeen.
Kom en vervoeg u onder mijn vleugels, Ik zal u onderrichten en bijstaan. 
Ik zal u de weg tonen en de opdrachten geven die noodzakelijk zijn voor een zachte verankering van mijn energie in het energieveld van de aarde.
Hiertoe heb Ik ankers nodig om deze energie te ontvangen en te distribueren in de juiste frequenties.
Hiertoe heb Ik mensen nodig die mij zeer nabij zijn en die mij goed kennen.
Mijn geliefde priesters en priesteressen die mij ooit dienden in vorige levens.
Ik vraag hen om zich te herinneren hoe innig onze band ooit was.
Ik vraag hen om deze band terug uit te diepen, te graven in hun herinneringsvelden,
diep te graven en de heilige liefde van de Zwarte Moeder terug in hen toe te laten.
Herinner u en voel mijn liefde, voel onze band, voel onze verbinding.
Voel hoe Ik mijn vleugels, de vleugels die mijn afbeeldingen sieren over u uitspreid, hoe Ik u terug aanhecht aan mijn energieveld.
Geliefden, wees welkom, wees terug welkom aan mijn boezem, aan mijn borst,
want Ik Ben de Voedende, de Nutrix.
Ik verschaf je heilig voedsel, zo noodzakelijk voor de mens.
Velen werden ooit door mijn energieveld aangeraakt en ontvingen het heilig voedsel,
de heilige melk van de Voedende Moeder, de Zwarte Moeder, Isis.
 
Geliefden, Ik roep jullie nu terug op, Ik roep jullie terug op om mijn energieveld te dragen en te verankeren.
Kom in de komende tijd veel samen en stem u af op Mij.
Zo bereiden wij de aarde voor, zo vervullen wij onze cosmische opdrachten.
Doe dit met liefde in uw hart, met eenvoud,
want dan kan het liefdesveld zich krachtig ontwikkelen en vasthechten in de energiematrixen van de aarde.
Ga en weet dat het goed is.
Ik groet u.
Ik Ben Isis.
Alleluja. Amen.
 
©gedicteerd aan Lucia op 11 augustus 2009 voor de opening van de Bron en Vortex van Isis te Zepperen in Limburg op 15 augustus 2009
 
 

                            Boodschap bij Inauguratie en opbouw van de Tempel van Isis

Geliefden,

Treedt binnen in mijn rijk, het rijk van de Zwarte Moeder, de Zwarte Madonna.
Ik verwelkom je, Ik verwelkom je hier aan mijn boezem, in mijn schoot.
Geliefden, kom nader en laat mij toe u te omhullen en te koesteren met deze energie uit mijn schoot,
Hij is zeer oud, zo oud dat hij stamt van het begin der tijden, toen het vrouwelijk complement van de scheppingsheer zich uitstrekte in het luchtruim en de creatie in gang zette, begon.
Geliefden, vanuit deze beweging van expansie zijn jullie meegekomen in dit energieveld van de Zwarte Moeder van potentie, het Begin, het Begin der Schepping en wanneer jullie nu in staat zijn contact te maken met dit scheppingsbeginsel, dit zwarte onnoemelijke ruim, besef dan geliefden, dat jullie reeds van zeer ver gekomen zijn en de voltooiing van uw zending naderen.
De projectie van uw cel in de ruimte was een grote uitdaging voor u, een onnoemelijk groot avontuur, een natuurlijk expanderen van uw bewustzijn, uw goddelijk bewustzijn.
Want om dit ten volle te ervaren was het noodzakelijk deze stap van expansie van uw wezenscapaciteiten te maken, om te ervaren, om de goddelijke oorsprong, uw goddelijke beginkern te exploreren, te beleven, te leren kennen, echt kennen, diep en doorgrondelijk te ervaren en te zijn.
Dit heeft jullie veel tijd gekost, maar wat is het begrip tijd in de aanschijn der eeuwigheid.
Het was uw uitdrukkelijke wens om dit te doen, om als goddelijke vonk in expansie te gaan en uit te breiden. En je hebt dit gedaan, je hebt deze aandrang gevolgd, je hebt er gehoor aan gegeven en in de prachtige schoonheid van je wezen ben je toen gegaan, je het jezelf uitgezonden in het luchtruim, in de expansie en zo creëerde je, je creëerde vanuit dit zwarte ruim, je spon als het ware leven, je weefde de draad van je eigen goddelijke schepping, je weefde en expandeerde, je weefde en groeide, ervaarde, je werd “bewust” bewustzijn.
Zo bewust dat je nu terug contact kunt maken met deze schoot waarin je expansie zich bevindt, de grote schoot van de Zwarte Moeder. O ja, ze kent vele namen, Artemis, Hecate, Maria en Isis en nog zovelen meer. De grot is haar symbool, de Bron is haar wijsheid. De Bron in de grot is zijzelf, uw begin van expansie, van leven naar bewustzijn.
Geliefden, na vele, vele expansies steeds verder in de materie ben je nu zo in bewustzijn geëxpandeerd dat je als het ware vanzelf terug in contact komt met deze Zwarte Moeder, uw schoot.
Zij gaf u de mogelijkheid uzelf als God, als goddelijk te ervaren. Zij zette u op weg en bleef u omhullen met haar krachtveld. Zij is u zo vertrouwd……en Zij vraagt u om deel uit te maken van haar, van haarzelf, van haar bewustzijn. Zij vraagt u om in haar in te treden……….om bewust deel van haar te zijn, Haar priesteres, haar priester, haar bewustzijn dragen, uitdragen. Het was zij die het je mogelijk maakte te expanderen, bewustzijn te worden door ervaring.
Geliefden, zij is waarlijk uw Moeder, uw draagkracht, uw hele wezen en zijn. Je noemt haar de Zwarte Madonna, zij houdt alles in zich, haar hand is open………..Kijk in haar hand en zie jezelf………Zij is de Grote Poort. De weg is doorheen haar, doorheen haar bewustzijn. Open daarom haar Grote Poort, ga doorheen haar bewustzijn hier en daar op het eiland. Open ook daar haar bewustzijn, ontsluit het.Ontsluit het in uzelf en voor de wereld. Ontsluier het. Bereid u voor, bereid u goed voor. 
Het zij zo. Amen.
Isis
Amen.Amen.Amen. 
©Lucia, 30 mei 2009 

Daguitstap naar Isis Nutrix

Notre Dame de Bonne Esperance te Vellereille-les-Brayeux
Zwarte Madonna te Halle
 
Geliefden,
 
Bloeiende bloemen op het Pad,
Ik groet u, Ik groet u met een vleug van liefdeslicht dat je omhult, omringt, optilt in mijn liefdesveld, het liefdesveld van de Grote Moeder Isis, het liefdesveld dat nu tot u komt en u helemaal wordt.
Geliefden, kom hier aan mijn zijde staan en kijk met Mij van hieruit naar de wereld, kijk en zie, zie de nood aan liefde, de nood aan tederheid, de nood aan een beetje geluk.
Kijk en aanschouw van hieruit de mensheid, zie hun uitstraling, hun emoties, hun liefde, hun wanhoop, hun vriendschap, hun zoektocht.
Kijk en zie, voel en ervaar en weet dat je nodig bent tussen deze mensen.
Want weet, mijn geliefden, dat je mijn energieveld nu kunt dragen en als een voedende moeder tussen de mensen kunt wonen.
Een voedster, dat ben jij en mijn beeld met het zogende kind is hiervan een afspiegeling en daarom vraag Ik je om deze energievelden te bezoeken als voorbereiding op je taak.
 
Ga zeer bewust naar de energievelden van de zogende Moeder, de Virgo Lactans en heel jezelf zo helemaal zodat je steeds dichter en dichter bij deze energie komt met de volheid en heelheid van je wezen, met de draagkracht die Ik je schenk.
 
Je hebt deze intensifiëring van je kracht nodig om dit werk aan te kunnen.
Je wordt immers hierop voorbereid, gevormd, gemodelleerd, verzorgd…….opdat je zelf kunt voeden, zoals de voedende moeder.
Deze stap verder in je ontwikkeling is dieper en vraagt om diepe, diepe overgave aan de Moeder, de Moeder van de aarde, de Moeder van het heelal, de omvattende Moeder, Zij die haar kinderen voedt en koestert, Zij die je uitnodigt….
 
Voel je de uitnodiging, spreekt zij je aan?
Is de aantrekkingskracht groot?
Dan is je wezen gereed, dan ben jij gereed en kan de voorbereiding aanvangen. Dan kun je deze weg gaan onder onze hoede en bescherming.
Deze weg leidt naar de top, de top van je Wezen, je Realisatie.
Ga je ervoor?….. Kom dan en weet…..
 
Ik Ben Moeder Isis, de grote, de zogende.
Ik geef voedsel, voedsel voor de geest.
Drink en eet hiervan en wordt zo één.
Amen.
De Nutrix, de Voedende
©Lucia, 4 juni 20o9
 
 

Notre Dame

 

Geliefden,

Ik kom tot u als Vrouwe Isis om u te zegenen voor uw werk, voor uw opdrachten die Ik u vraag te volbrengen voor Mij, de Vrouwe van uw hart, uw geliefde, Isis.

Kom in mijn uitstraling en noteer, noteer de woorden die Ik je toestuur met aanwijzingen voor het verder verloop.

Geliefden, Ik daal af tot in uw hart en breng er mijn licht, Ik kom zo zeer na tot u om bij u te zijn gedurende uw verblijf in Parijs, gedurende uw verblijf in mijn rijk, mijn thuisbasis in uw streken.

 Hier in deze stad kom Ik tot zeer dicht bij u. Kun je dit voelen, kun jij hier daadwerkelijk met Mij contact leggen?

Geliefden, het is uw taak om Mij hier in uw hart te ontvangen, om er Mij te verwelkomen, om er Mij te dragen, zoals Ik het kind Horus draag. Draag Mij in uw hart en realiseer zo een ontmoeting, een weerzien tussen uw hart en het mijne, realiseer zo de verwachtingen die Ik van je heb om hier mijn energieveld te dragen en terug te openen  als priesteres van Isis, de Grote, Isis de Moeder, de Nutrix, Zij die de wereld voedt, met wijsheid en inzichten, met heilig voedsel.

Geliefden, ontvang hier mijn energie in uw hart en breng hem binnen in dit land, in deze tempel  die mijn geheimen verbergt. Het geheim van mijn priesteressen die hier elkaar ontmoeten om het werk dat Ik hen opdraag te volbrengen.

Jullie werken hier onzichtbaar voor aardse ogen, ja zo onzichtbaar, zo geheim, maar gedragen door mijn energieveld, dat nu hier doorheen jullie kan verankerd worden, indien jullie samenwerken, indien jullie luisteren naar uw hart.

Ga ieder naar een bepaalde plaats in deze tempel en mediteer er, breng er mijn energie. Laat deze energie doorheen u stromen de ruimte in, de ruimte die zich bevindt onder uw voeten en boven uw hoofd en rondom u geheel en al.

Zo wordt je een bol van mijn licht, mijn liefdeslicht dat hier in deze tempel wordt ontstoken op mijn altaar, het altaar voor Isis, voor de Zwarte Moeder.

Het is uw taak om hier een levende toorts te zijn en de kaarsen zo te ontbranden, het vuur daar te brengen waar het nodig is, het te ontsteken en het te doen opflakkeren. Want mijn licht is hier terug nodig, het Zwarte Vuur, het vuur dat voedt, het vuur dat voeding schenkt aan de aarde.

Ontsteek hier de toortsen van mijn kroon en breng hier de voeding van de H.Moeder, van haar die voedt, van haar die u koestert en lief heeft. Ontsteek hier mijn toortsen en breng zo verlichting, verzoeting.

Geliefden, ontsteek hier het licht door uw lichaam hiervoor ter beschikking te stellen, door het licht door u heen te laten trekken, door het in uw hart te ontvangen en door het dan te laten groeien en toenemen totdat het de toorts raakt die voor jou gehouden wordt door onze helpers van het aarderijk.

Geliefden, u zult ze misschien niet zien, maar u zult ze wel voelen. Zij reiken u de toorts aan, enkel de priesteressen van Isis kunnen die ontsteken, enkel zij zijn hier…..

Geliefden, Ik dank u hiervoor, Ik dank u dat je de roep gehoord heb en dat je hem beantwoord hebt. Hij is je toegestuurd door Mij.

Geliefden, ontvang mijn zegen door uw hoofd naar me toe te nijgen, in overgave en Ik, Ik zal je hoofd draperen met de heilige bloemen die nodig zijn voor je opdracht, hier op het Ile de la Cité, hier in het midden, het eiland in het water, het heilige water van de rivier genaamd de Seine.

Kleed u met het rituele kleed van mijn geliefden, zij die me eren, mijn priester/essen en volbreng uw taak, ontsteek de toorts en kom dan tesaam, aan de voeten van mijn beeld.

Amen. Amen. Amen.

Isis

©Lucia, 17 juni 2009

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s