Lezing van Drunvalo Melchizedek

Lieve mensen,
bij deze interessante lezing van Drunvalo Melchizedek zal ik enkele persoonlijke noten toevoegen over ons werk dat hier sterk op aansluit.
Lucia

 

Drunvalo Melchizedek, presentatie 26 mei 2010

 

Wij allen zullen heel snel gaan veranderen in bewustzijn, bijna van het ene op het andere moment. In deze lezing legt Drunvalo uit hoe dat kan.
De vergeten geschiedenis: Atlantis
Er bestaan nog inheemse stammen en volkeren op Aarde die zich �herinneren� (via de overleveringen van hun stam) dat ze in Atlantis geleefd hebben, zoals de Hopi en de Maya, maar er zijn er meer.
Atlantis was een tijd van een heel hoog bewustzijn. Zo had men de zwaartekracht overwonnen (levitatie). Echter, dat hoge bewustzijn was beperkt tot een kleine bovenlaag. De meeste mensen waren zo�n beetje als wij tegenwoordig. Daar tussenin stond een priesterklasse, die als intermediair tussen de bovenlaag en de massa fungeerde. Dat waren de voorouders van de huidige Maya�s.
Een paar eeuwen voordat Atlantis ten onder ging, viel er een enorme komeet op de Aarde. Deze brak in de dampkring in drie stukken, die rondom Atlantis, vlakbij haar kusten terechtkwamen. Deze enorme brokstukken sloegen gigantische kraters in de bodem van de oceaan rond Atlantis, waardoor het continent instabiel werd. Toen er een paar eeuwen later op Aarde een poolverschuiving plaatsvond, kon het continent dit niet meer opvangen en het verdween in de golven.

De elite van Atlantis wist van tevoren dat dit zou gaan gebeuren en besloot daarop een piramide te bouwen, die nu op de bodem van de oceaan ligt, met een merkaba erin. Dat was toen een nieuwe technologie. Het was echter een onderneming met duistere bedoelingen, want ze wilden met deze piramide Atlantis en daarna de hele wereld overheersen. Er ging echter iets heel erg fout, en in dit enorme ongeluk werd de scheiding tussen de derde en vierde dimensie beschadigd, deze scheurde als het ware open. Hierdoor konden er lagere wezens onze dimensie binnenkomen.
De laatste 100 jaar van het bestaan van Atlantis was door deze rampzalige gebeurtenis een ellendige tijd. De mensen werden ziek. Er gebeurde echter ook iets heel bijzonders: de elite kreeg goddelijke toestemming om hun fout te herstellen en de mensheid te helpen om ooit weer terug te keren naar hun hoger bewustzijn, dat ze door de scheuren in de dimensies waren kwijtgeraakt. Deze toestemming is nooit eerder verleend in de totale geschiedenis van het universum. Wezens moeten namelijk via natuurlijke evolutie hogere niveau’s van bewustzijn bereiken en je mag dat niet op kunstmatige wijze voor een ander doen. En nog een belangrijk punt: door deze toestemming zou het hogere bewustzijn voor de gehele mensheid bereikbaar worden, en niet alleen voor een bovenlaag, zoals in Atlantis het geval was.

Er waren drie heel belangrijke mensen die dit ongeluk (de val van de mensheid, the Fall) hadden voorzien en een plan gingen ontwikkelen om de mensheid terug te brengen naar het oude (hogere) bewustzijnsniveau. Dit waren: Chiquetet Arlich Vomalites (later bekend als Thoth), Ra en Araragat. Zij waren drie opgestegen meesters (ascended masters), maar ouder dan degenen die nu bij ons bekend zijn als opgestegen meesters. Chiquetet bijvoorbeeld was de koning van Atlantis en had al 52.000 jaar geleefd (in ��n leven), omdat deze meesters het geheim van de dood hadden ontrafeld. Het is het plan van deze drie meesters dat de afgelopen 13.000 jaar geleidelijk is uitgevoerd en dat ons tussen nu en eind 2015 in bewustzijn zal verheffen naar de vierde dimensie.
De drie meesters begonnen met het construeren van een bouwwerk in een destijds onbewoond gebied, namelijk wat nu Egypte is. Het bouwwerk was de Grote Piramide. Deze werd dus gebouwd v��r het vergaan van Atlantis, dat wil zeggen zo�n 13.000 jaar geleden. Het werd gebouwd door middel van bewustzijn, in een paar uur tijd en wel van boven naar beneden. Dus niet van beneden naar boven, zoals wanneer je een gebouw met de hand of met machines opbouwt. Dit is inmiddels door studie ook aangetoond: de oudste stenen blijken bovenop de piramide te zitten en de jongste onderop.
Deze Grote Piramide was de eerste van een enorm netwerk van bouwwerken en andere grote objecten dat over de hele Aarde moest komen te staan, in totaal 83.000 stuks. Deze verzameling van 83.000 grote objecten omvat piramides (alleen in Japan zijn er al honderden, en ook in Mongoli� staan piramides en op andere plekken waarvan het nauwelijks bekend is), tempels, steencirkels zoals Stonehenge, maar ook heuvels, bergen en meren. Allemaal bedoelt om de manier waarop de Aarde functioneert te be�nvloeden en te veranderen.
Dit enorme bouwproject werd voorbereid in de vierde dimensie, in het bewustzijn, en daar werd het helemaal voltooid voordat het in de derde dimensie op Aarde door mensen daadwerkelijk steen voor steen vorm werd gegeven.
De wetenschap die aan deze bouwwerken (en met name hun plaatsing op aarde) ten grondslag ligt is de geomantiek (geomancy). Dit is de kennis om met stenen, kristallen, koperen figuren en andere dingen de energiestroom van de Aarde te be�nvloeden. Deze 83.000 bouwwerken staan dus op hele specifieke plekken op Aarde met als doel invloed uit te oefenen op de energie en de energiestromen in en boven de Aarde, om zo een nieuw bewustzijnsgrid (consciousness grid) te scheppen. Dit bewustzijnsgrid is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de mensheid om te kunnen ascenderen naar het bewustzijn van de vierde dimensie. Het grid loopt om de gehele Aarde heen.
Uitsterven van soorten
110 jaar gelden, dus rond 1900, waren er ca. 30 miljoen soorten leven op Aarde (noot: ik weet niet of Drunvalo alleen dierlijk leven bedoelt, of ook planten). Op dit moment zijn er nog 15 miljoen soorten, met andere woorden: de helft is verdwenen, uitgestorven, grotendeels door toedoen van de mens. Als wij niet ascenderen, zullen we deze planeet en al wat daarop leeft vernietigen. Dit brengt het leven in het huidige bewustzijnsgrid met zich mee � mensen die lange tijd in een dergelijk grid leven vernietigen uiteindelijk alles om zich heen. Gelukkig zullen we veel van de schade kunnen herstellen als we eenmaal geascendeerd zijn naar de vierde dimensie.

Bewustzijnsgrids
Elke soort op Aarde heeft een eigen, uniek bewustzijnsgrid dat om de Aarde ligt. Van de 15 miljoen bewustzijnsgrids die er nu nog om de Aarde liggen, zijn er drie menselijke:
1. het bewustzijnsgrid van de Aboriginals, dit is het oorspronkelijke bewustzijnsgrid van de mens;
2. het bewustzijnsgrid van de moderne mens in de ge�ndustrialiseerde samenleving. Dit grid heeft een heel specifieke vorm. Opvallend: de meeste militaire bases van de VS en Rusland (c.q. de oude USSR) liggen op knooppunten van dit grid! Dat is geen toeval, maar bewust zo gedaan om de mensheid te kunnen beheersen en overheersen;
3. het bewustzijnsgrid van de drie opgestegen meesters uit Atlantis, dat telkens iets van vorm is veranderd elke keer dat er een bouwwerk van de bewuste 83.000 voltooid werd. Dit grid is zich nog steeds aan het vormen en ontwikkelen. ( noot Lucia : hieraan werken we in de Tuin van de Moeder mee met de Installatie van de Paradijsmatrix of Phi-Matrix, lees hier meer hierover en op 13 juni bezoeken we het Zwart Water, de eerste plaats waar we de Paradijsmatrix installeerden, er is hier dan ook een Lering over de Paradijsmatrix )
Het derde grid is gebaseerd op de gulden snede. De gulden snede is een verhouding; het is een getal met een oneindig aantal cijfers achter de komma (dus een oneindig getal) dat gebaseerd is op de verhouding tussen de cirkel en het vierkant: ca. 1,62. Omdat het getal oneindig is, kun je het nooit bereiken maar wel steeds verder benaderen. Leven en bewustzijn streven altijd naar het benaderen van de gulden snede. Wanneer een mensheid zich spiritueel ontwikkelt, verandert hun bewustzijnsgrid mee en ontwikkelt zich daardoor meer in de richting van de gulden snede.
Grid nr. 2 benadert de gulden snede helemaal niet, het zit er heel ver naast. Daarom is het erg onharmonisch en zijn mensen die gekoppeld zijn aan dit bewustzijnsgrid niet in harmonie met de natuur. Vandaar het gevaar van het vernietigen van de natuurlijke omgeving en uiteindelijk de planeet zelf. Het is het bewustzijnsgrid van de dualiteit, waardoor de mens constant alles beoordeelt in termen van goed en fout, goed en slecht. Het is het bewustzijnsgrid van het ego, de ratio en egocentrisme � niet verder kunnen of willen kijken dan jezelf en je meest directe naasten.

Carl Munck (boek: The Code) heeft ontdekt dat elk van die 83.000 bouwwerken een code heeft die je van de buitenkant kunt aflezen, als je weet waar je op moet letten, bijvoorbeeld het aantal treden van een trappiramide. Die code bestaat uit drie getallen die tezamen precies de plek op Aarde van het bouwwerk aangeven. Tegenwoordig geven we co�rdinaten aan met twee getallen: lengte- en breedtegraad, maar in de oudheid had men een systeem met drie getallen. Tevens ontdekte Munck dat die bouwwerken heel erg precies geplaatst zijn. Zo staat de Grote Piramide exact op het middelpunt van de landmassa van de Aarde. De nulmeridiaan van de Aarde, die nu over Greenwich loopt, liep in de oudheid precies over die plek, dus dwars door de Grote Piramide, van Noordpool naar Zuidpool.

Ons verhaal begint
Na zo�n 6.000 jaar kwam het bouwen van de bouwwerken naar het plan van de drie meesters uit Atlantis echt goed op gang. 65 jaar geleden (na 1945 dus, het einde van WOII) veranderde er iets. UFO�s, dus buitenaardsen, gingen zich ermee bemoeien, met de ontwikkeling van het derde bewustzijnsgrid (ik noem het verder het ascentiegrid). Vanaf die tijd zien we ook steeds meer graancirkels (en ook sneeuwcirkels, zandcirkels en in Canada zijn zelfs boomcirkels gevonden).

Vanaf 1983, tot 1991/1992, begonnen veel mensen in hun meditaties opdracht te krijgen om ergens heen te gaan en daar kristallen te plaatsen. Ca. 150.000 mensen hebben in die jaren zo�n 1 miljoen kristallen in de Aarde geplaatst, wat leidde tot een sterke verbetering van het ascentiegrid.

In 1998 begon het ascentiegrid geactiveerd te worden. Zo�n 100 mensen moesten hiertoe hele specifieke veranderingen aanbrengen om bepaalde verstoringen te verhelpen die inheemse volkeren in de loop der eeuwen hadden veroorzaakt. Drunvalo was ��n van die groep van ca. 100 mensen. Dit herstellen van de harmonie c.q. het ongedaan maken van de verstoringen gebeurde door middel van ceremoni�n. Men ging altijd op uitnodiging van de inheemse volkeren, zoals de Maya�s, de Inca�s, de Anasazi-indianan, en vele andere. Deze volkeren wisten wat er speelde en wat er gedaan moest worden. ( noot Lucia : ook wij in de Tuin van de Moeder werken mee aan het herstel van de verstoringen in de Watermatrix, lees hierover in de rubriek Herstel en Heling van de Planetaire Watermatrix )

In zijn boek
Serpent of Light schrijft Drunvalo over de kundalini-energie van de Aarde, die zich elke 13.000 jaar verplaatst. De laatste 13.000 jaar heeft deze energie in Tibet e.o. gelegen, maar zijn volgende ligging zal Zuid-Amerika zijn. In 2002 bereikte de kundalini-energie Chili, maar Drunvalo kon hem daar niet voelen, hoewel hij wist dat hij daar moest zijn. Ook 1,5 jaar later was hij nog niet voelbaar. Wat was er aan de hand?
De bewustzijnsgrids zijn elektromagnetisch van aard en daardoor hebben ook zij een noord- en een zuidpool. De noordpool van het ascentiegrid ligt vlakbij de Grote Piramide; de zuidpool ligt op (of over) het kleine eiland Moorea, dat 17 km ten westen van Tahiti ligt, behorend tot Frans Polynesi�. Moorea heeft de vorm van een hart (zoals je een hartje tekent). De bewoners van het Paaseiland, de Rapa Nui, hebben in de loop van hun geschiedenis alle bomen op hun kleine eiland vernietigd. Dit leidde tot een voedseltekort, waardoor ze tot kannibalisme overgingen. Van daaruit verspreidde het kannibalisme zich over geheel Polynesi�. Dit soort gewelddadigheden en negatieve energie�n geeft een verstoring in het grid. Hierdoor kon de kundalini-energie van de Aarde niet doorkomen op het Polynesische eiland Moorea.
De geboorte van het nieuwe bewustzijnsgrid
Drunvalo wist nu wat er aan de hand was. Hij ging in 2008 met een groep mensen naar Tahiti, om vervolgens op het naastgelegen Moorea een ceremonie te kunnen doen om deze verstoring te verhelpen. Dit is gebeurd in februari 2008 � de geboorte van het ascentiegrid was een feit!
Het Melchizedek bewustzijn
Ergens tussen nu en eind 2015 zal de gehele mensheid dankzij dit nu geactiveerde en �geboren� ascentiegrid kunnen ascenderen naar de vierde dimensie.

Niburu

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s